Rhestr Wirio Datrys Problemau

 

Cymraeg

 

Rhestr Wirio Datrys Problemau

Cymerwyd y Rhestr Wirio isod o Bapur 6 Cyfres
Ymchwil y Swyddfa Gartref ar Leihau Troseddau, Not
Rocket Science? Problem-solving and crime reduction. Fe�i
seiliwyd ar sefydliadau�n mabwysiadu dull gweithredu
wedi�i seilio ar dystiolaeth tuag at ostwng troseddau,
y gellir ei ddisgrifio�n ymarferol fel hyn:

Manteisio ar ddata i bennu bodolaeth a graddau
problem, dadansoddi ei natur a�i ffynhonnell,
cynllunio dulliau ymyrraeth i�w lleihau a monitro a
gwerthuso effeithiolrwydd yr ymateb a ddewiswyd (a yw�r
ymyrraeth wedi gweithio, a yw wedi cynhyrchu’r effaith
ddisgwyliedig, ac a fu unrhyw sg?-effeithiau sylweddol
(cadarnhaol a negyddol)).

Tynnu ar ganfyddiadau gwaith ymchwil cyfredol i lywio
gwaith dadansoddi data a dewis ymatebion

Ystyried materion mewn ffordd ochrol a chytbwys wrth
ddatblygu atebion arloesol.

Defnyddio adborth mewn penderfyniadau i addasu,
ehangu, diystyru a chynnal mentrau.

Mae�r rhestr wirio�n ceisio helpu�r rhai lleol
sy�n datrys problemau i ystyried eu harferion gwaith
presennol yn feirniadol a nodi pwyntiau i�w gwella.
Gall asiantaethau unigol a phartneriaethau ei defnyddio
fel ffordd o asesu cynnydd tuag at ddatrys y broblem.

Sganio / nodi problem (Y/N)

 • A yw galwadau a wneir eilwaith am wasanaeth a
  throseddau a gyflawnir eilwaith, yn cael eu sganio
  yn rheolaidd?

 • A yw ymdrechion i nodi a dadansoddi problemau
  blaenorol a phroblemau sy�n dod i�r amlwg yn
  cael eu gwneud yn rheolaidd?

 • A gaiff problemau syml sy�n dod i�r amlwg eu
  neilltuo i unigolion er mwyn iddynt ymateb iddynt,
  naill ai ar eu pen eu hunain neu gydag asiantaethau
  eraill?

 • A yw problemau mwy cymhleth sy�n dod i�r amlwg
  yn cael eu nodi/blaenoriaethu yn ystod trafodaethau
  ymysg partneriaid yn rheolaidd?

 • A yw partneriaethau�n ceisio rhagweld ac achub y
  blaen ar broblemau yn y dyfodol yn rheolaidd?

Dadansoddi / Dansoddi achlysurol

 • A oes trefniadau digonol i gasglu a rhannu data ar
  waith i�w defnyddio i nodi a dadansoddi problemau?

 • A oes dadansoddwyr lleol ar gael sy�n gyfarwydd
  ?damcaniaethau perthnasol, llenyddiaeth ynghylch
  gostwng troseddau a thechnegau dadansoddiadol i nodi
  a dadansoddi problemau?

 • A oes gan ddadansoddwyr y caledwedd a�r
  meddalwedd sydd eu hangen arnynt i wneud eu gwaith?

 • A oes gan ddadansoddwyr ffynhonnell cyngor a
  goruchwyliaeth gymwys ar gyfer eu gwaith dadansoddi?

 • A yw dadansoddwyr yn gweithio mewn partneriaeth �r
  un cydweithwyr asiantaeth sy�n gyfrifol am ddelio
  ?phroblemau, a chyda�r rhai mewn asiantaethau
  eraill a�u dadansoddwyr?

 • A yw staff mewn swyddi goruchwylio wedi cael
  hyfforddiant a phrofiad o’r maes dadansoddi?

Ymateb/triniaeth neu dacteg

 • A oes gan bartneriaethau sy�n delio ?
  phroblemau y cytunwyd arnynt, ffynonellau cyngor
  cytbwys ynghylch ymatebion addawol posib?

 • A oes gan aelodau partneriaethau gyllideb ar y cyd
  i�w gweithredu neu ymatebion cytunedig i broblemau
  sydd wrth law yn barod?

 • A yw aelodau partneriaethau yn addasu eu patrymau
  darparu gwasanaeth pan allai gwneud hynny gyfaddawdu
  ymateb addawol i broblem?

 • A oes gan y problemau hynny a ddyrannwyd,
  ffynonellau cyngor gwybodus ynghylch ymatebion
  addawol posibl?

 • A fanteisir ar ffynonellau cyngor allanol wrth
  ddatrys problemau yn ? yr angen?

Asesu/monitro allbwn

 • A yw’r holl ymdrechion i ddatrys problemau yn yr
  Uned Reoli Sylfaenol/ardal yr awdurdod yn cael eu
  monitro�n systematig?

 • A yw cynlluniau’n cael eu haddasu yng ngoleuni
  monitro?

 • A oes yno strategaeth werthuso ar waith?

 • A ddefnyddir gwerthuswyr annibynnol dibandwy pan
  fydd penderfyniadau ynghylch dyrannu adnoddau
  sylweddol yn dibynnu ar ganfyddiadau gwerthuso?

 • A gymerir gofal i beidio rhoi cymorth dilyffethair
  i ymestyn cynlluniau na chafodd eu gwerthuso’n
  annibynnol?

 • A oes yno ddarpariaethau i gynnal gwerthusiadau
  �ysgafn?mewnol neu gan fyfyrwyr pan fydd angen
  canfyddiadau awgrymog yn unig?

Rhoi ysgogiad/galluogi

 • A yw aelodau partneriaethau fel rheol yn annog eu
  staff i gyfranogi wrth ddatrys problemau?

 • A yw unigolion y dyrennir problemau iddynt, yn
  cael hyfforddiant i ddadansoddi ac mewn ffyrdd o
  ymateb?

 • A roddir digon o amser i unigolion y dyrennir
  problemau iddynt, ddelio ?nhw?

 • A fanteisir ar sgiliau arbenigol wrth ddatrys
  problemau?

 • A yw�r bartneriaeth yn darparu fforwm i
  ddylanwadu ar y cyd wrth ddatrys problemau?

 • A oes gan y bartneriaeth ffyrdd cytunedig o
  ddefnyddio dylanwad yn ? yr angen i drydydd parti
  wrth weithredu ymatebion i broblemau?

 • A yw gwaith y bartneriaeth yn cael ei fonitro’n
  rheolaidd ac a yw�r aelodau�n atebol am eu
  gwaith datrys problemau?

 • A yw perfformiad asiantaethau unigol wrth ddatrys
  problemau lleol yn ogystal �r sylw a roddant i
  flaenoriaethau cenedlaethol yn cael ei fesur?

 • A yw goruchwylwyr yn helpu gweithwyr oddi tanynt
  gyda datrys problemau a monitro eu gwaith datrys
  problemau?

 • A yw staff yn cael eu cyfeirio i ddatrys problemau
  wrth ddewis, hyfforddi a gwobrwyo er mwyn eu hannog
  a�u galluogi?

 • A yw uwch aelodau asiantaethau�n gwybod am y
  problemau dan sylw ac yn eu deall?

Cyfathrebu problemau i lefelau eraill ac o lefelau
eraill

 • A yw’r gwaith o ddatrys problemau o ddydd i ddydd
  yn cael ei fonitro ac a wneir ymdrechion i nodi
  problemau ehangach?

 • A nodir problemau yn y maes a allai adlewyrchu
  problemau ehangach a drosglwyddir �i fyny?i�w
  dadansoddi ac er mwyn rhoi sylw i lefelau �uwch?

Cydnabyddiaeth a gwybodaeth bellach

Cymerwyd y rhestr hon o dudalen 36 yr adroddiad:

“Not Rocket Science? Problem-solving and crime
reduction”, Tim Read a Nick Tilley, Papur 6
Cyfres Ymchwil y Swyddfa Gartref ar Leihau Troseddau,
cyhoeddwyd 2000.

Gellir gweld fersiwn llawn o’r adroddiad yn http://www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/crrs06.pdf
PDF
184 Kb

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *