PROCTOR – Problem, Achos, Tacteg neu Driniaeth, Allbwn a Chanlyniad

 

Cymraeg

 

PROCTOR – Problem, Achos, Tacteg neu Driniaeth, Allbwn a Chanlyniad

Mae Problem, Achos, Tacteg neu Driniaeth, Allbwn a
Chanlyniad (PROCTOR) yn acronym a gr�wyd i wella model SARA
trwy bwysleisio pwysigrwydd dadansoddi trwy gydol y
broses datrys problemau, nid yn ystod yr ail gam yn
unig. Ar ben hynny, mae angen gwahaniaethu rhwng
allbynnau a chanlyniadau. Mae�n ymddangos yn
annhebygol y bydd PROCTOR yn cymryd lle SARA
o ystyried y ffaith ei fod eisoes yn cael ei ddefnyddio�n
eang yng ngwasanaeth yr heddlu, ond fe’i disgrifir yma
ar gyfer dibenion cyfeirio.

Cyflwynwyd PROCTOR yn gyntaf mewn adroddiad gan y
Swyddfa Gartref, “Not
Rocket Science? Problem-solving and crime reduction

( PDF 184 Kb), a gyhoeddwyd yn 2000. Roedd yr adroddiad
hwn yn archwilio datrys problemau wrth leihau troseddau
trwy gynnal cyfweliadau a dosbarthu holiaduron i
heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Er bod y cynlluniau
datrys problemau wedi eu darparu gan yr heddlu, nid oedd
pob un yn gynllun oedd yn cael ei gynnal gan yr heddlu�n
unig. Rhoddir dwy enghraifft o gynlluniau datrys
problemau llwyddiannus isod.

Sganio

Dadansoddi

Ymateb

Asesu

 

Problem

Achos

Tacteg/ Triniaeth

Allbwn

Canlyniad a hawlir

Marwolaethau damweiniol o ganlyniad i gyffuriau
yn ymwneud � methadon

Methadon ar bresgripsiwn yn cael ei ryddhau i�r
farchnad cyffuriau anghyfreithlon

Pwysau ar feddygon i gytuno i arferion gwahanol
wrth roi presgripsiwn; cymhellion i fferyllfeydd
ddarparu gwasanaeth dyddiol i gymryd methadon dan
oruchwyliaeth. Monitro arferion rhoi presgripsiwn
ac atgoffa�r rhai y mae eu dulliau rhoi
presgripsiwn yn amhriodol

Gostwng cyfanswm y methadon a roddir ar
bresgripsiwn yn enwedig y tabledi, a gysylltir
fwyaf � marwolaethau, mwy o bresgripsiynau
dyddiol, cynyddu darpariaeth er mwyn cymryd
cyffuriau dan oruchwyliaeth mewn fferyllfeydd

Gostyngiad o�r lefel uchaf ym 1996 ac yna, o
199 ymlaen dileu’r marwolaethau o ganlyniad i
gyffuriau�n ymwneud � methadon.

Anhrefn yn hwyr yn y nos mewn lleoedd gwerthu pizza

Y diflastod o aros wrth i�r pizzas
gael eu coginio: y rhai sy�n aros dan ddylanwad
alcohol

Galluogi cwsmeriaid i osgoi gorfod sefyllian i
gasglu eu harchebion ar �l amser cau pan fo
cynnwrf yn dueddol i ddigwydd

Safleoedd gwerth pizza yn gosod
llinellau ff�n uniongyrchol mewn tafarndai i
gysylltu � safleoedd gwerthu pizzas i
alluogi cwsmeriaid archebu eu bwyd ymlaen llaw

Llai o drafferthion yn hwyr gyda�r nos mewn
safleoedd gwerthu pizzas.

O: Enghreifftiau o ddatrys problemau�n �llwyddiannus�,
tudalen 12 “Not Rocket Science? Problem-solving and
crime reduction”

Mae�r adroddiad yn nodi nifer o ffynonellau methu
datrys problemau gan gynnwys:

 • Gwendidau wrth nodi�r broblem

 • Methu gwirio bod problem a nodir yn genedlaethol
  yn bodoli�n lleol

 • Methu gwirio’n systematig bod y canfyddiad o
  fodolaeth problemau yn gywir

 • Methu gwirio graddfa�r broblem

 • Gwendidau wrth ddadansoddi�r broblem

 • Derbyn diffiniad o�r broblem ar yr wyneb

 • Defnyddio data tymor byr iawn yn unig

 • Methu archwilio tarddiad problemau

 • Gwendidau wrth benderfynu ar beth i�w wneud

 • Ffocws yn y tymor byr

 • Methu darllen llenyddiaeth berthnasol

 • Dewis yr ateb cyn dadansoddi neu er gwaethaf
  dadansoddiad

 • Methu cynllunio sut y gallai�r mesurau gael eu
  gweithredu mewn gwirionedd

 • Methu ystyried y mecanweithiau y gallai�r mesur
  effeithio arnynt

 • Methu ystyried anghenion am ostyngiad cynaliadwy,
  yn benodol, methu atgyfnerthu ar �l mesurau llym

 • Gwendidau mewn gwaith gyda phartneriaid

 • Methu cynnwys partneriaid yn llawn

 • Diffyg sensitifrwydd tuag at raglenni, arddulliau,
  cyfyngiadau neu ideolegau eraill

 • Gwendidau wrth weithredu

 • Ymateb ffocysedig cul (ar y troseddwr fel rheol)

 • Gwendidau mewn gwersi a dynnwyd o brofiad
  blaenorol

 • Prinder gwerthusiadau da

 • Trosglwyddo ymatebion a ddefnyddir mewn mannau
  eraill mewn ffordd anfeirniadol

Rhestr wirio datrys problemau

Mae angen i hyd yn oed y rhai sydd wedi mabwysiadu
dull gweithredu datrys problemau ystyried arferion
gwaith presennol yn gyson er mwyn sicrhau bod y broses
hon yn sicrhau cymaint o fanteision � phosib. Fel rhan
o�u harchwiliad o gynlluniau datrys problemau wrth
leihau troseddau, aeth awduron Not Rocket Science? ati i
baratoi rhestr y gellir ei defnyddio i nodi pwyntiau i�w
gwella. Cliciwch yma i weld y
rhestr
.

Cael copi o’r adroddiad

“Not Rocket Science? Problem-solving and crime
reduction” gan Tim Read a Nick Tilley yw Papur 6
yng Nghyfres Ymchwil y Swyddfa Gartref ar Leihau
Troseddau. Fe�i cyhoeddwyd yn 2000 ac mae ar gael ar
ffurf electronig yn:

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/crrs06.pdf
PDF 184 Kb

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *