Rhestr Wirio Atal Troseddau Sefyllfaol

 

Cymraeg

 

Rhestr Wirio Atal Troseddau Sefyllfaol

Nick Tilley a Gloria Laycock
Papur 11 Cyfres Ymchwil Lleihau Troseddau, Ionawr 2002

Nod yr adroddiad hwn yw helpu gwasanaethau�r heddlu
a phartneriaethau lleol i ddelio ag atal troseddau a
datrys problemau mewn ffordd gydlynol, gwybodus a
strwythuredig, i wella�r rhagolygon ynghylch sicrhau
cyflawniad gwirioneddol. Mae�n distyllu egwyddorion ar
gyfer arfer effeithiol ar sail tystiolaeth. Gan
fanteisio�n bennaf ar waith ymchwil yn yr Unol
Daleithiau a�r Deyrnas Unedig, mae�n trafod y
defnydd o chwe chysyniad allweddol:

 • Nodau�n disgrifio dyheadau datrys problemau neu
  leihau troseddau cyffredinol e.e. lleihau
  byrgleriaeth.

 • Mae manyleb-problem yn cynnwys datganiad manylach
  sy�n cynnwys mwy o dystiolaeth ynghylch nod e.e.
  lleihau byrgleriaeth trwy ddelio ag erledigaeth
  barhaus, ar �l penderfynu bod hwn yn fater
  sylweddol ym maes y prosiect.

 • Mae tactegau�n disgrifio�r hyn a wneir mewn
  gwirionedd i ddelio �r broblem.

 • Mae mecanweithiau�n cyfeirio at y ffyrdd y bydd
  tactegau�n arwain at newid.

 • Mae cyd-destun yn cynnwys lle, amser, trefniant
  cymdeithasol ac ati y bydd y tactegau�n rhoi
  mecanweithiau newid ar waith ynddynt.

 • Mae cop�o�n cynnwys mabwysiadu ac addasu
  dulliau gweithredu y barnwyd eu bod yn effeithiol
  mewn un cyd-destun, fel y byddant yn gweithio�n
  debyg wrth eu gweithredu mewn lle arall.

Mae’r enghreifftiau a ddefnyddir yn yr adroddiad yn
ymwneud yn benodol ag atal troseddau sefyllfaol, lle
ceir y sail ymchwil cryfaf ar ei gyfer, er y byddai�r
egwyddorion yn berthnasol i ddulliau gweithredu eraill
wrth atal troseddau hefyd. Mae�r adroddiad yn
defnyddio astudiaeth achos o fyrgleriaeth domestig.

Gan fod tactegau sefyllfaol wedi�u seilio ar waith
ymchwil yn dangos arwyddoc�d cyfle wrth greu ymddygiad
troseddol, mae�r adroddiad yn dangos eu bod yn debygol
o fod fwyaf defnyddiol mewn strategaethau sy�n targedu
problemau�n ymwneud � lleoedd, dioddefwyr, cynnyrch
neu ddulliau penodol. Mae�n disgrifio teipoleg Clarke
o dechnegau lleihau cyfleoedd, gan danlinellu�r
mecanweithiau newid sylfaenol y gall mesurau sefyllfaol
arwain at eu heffeithiau.

Er ei fod yn derbyn na fydd unrhyw fesur sefyllfaol
yn darparu ateb i�r broblem, mae�r adroddiad yn
ystyried y sgiliau sydd eu hangen er mwyn penderfynu ar
dactegau a ffyrdd o gynnal effeithiau, o ystyried bod
gan nifer o dactegau gostwng troseddau gylch bywyd
nodweddiadol. Mae strategaethau sy�n cynnwys cyfuniad
cydlynol o dactegau yn addawol iawn, er enghraifft �mesurau
llym ac atgyfnerthu� a �chwynnu a hadu�. Mae�r
rhain yn cyfuno gorfodaeth, gan arwain at effeithiau
tymor byr, gyda mesurau sy’n debygol o arwain at
newidiadau hir dymor yn sgil mesurau tymor byr.

Mae’r papur yn awgrymu y bydd rhoi dull gweithredu
strategol ar waith gyda golwg ar leihau troseddau a
datrys problemau fel nodwyd, yn dibynnu ar allu
cynllunio strategol cryf, data da a gallu i�w
ddadansoddi, a pharodrwydd a gallu i ddylanwadu, yn �l
yr angen, ar y rhai sydd yn y sefyllfa orau i leihau
troseddu.

Mae�n gorffen gyda dwy restr wirio ar gyfer:

 • partneriaethau ac asiantaethau heddlu er mwyn
  sicrhau eu bod yn barod i ddarparu arfer effeithiol
  ar sail tystiolaeth.

 • y sawl sy�n ceisio delio � phroblemau i sicrhau
  bod yr hyn y maent yn ei gynllunio yn gwneud
  synnwyr.

Daw�r adroddiad hwn o brosiect a gefnogwyd ar y cyd
gan y Swyddfa Gartref ac Adran Cyfiawnder yr UDA,
Swyddfa Rhaglenni Cyfiawnder.

Cael copi o�r adroddiad

Gellir gweld yr adroddiad llawn ar wefan y Swyddfa
Gartref sef

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/crrs11.pdf
PDF (286Kb)

Mae nodyn briffio 4 tudalen ar gael hefyd ar wefan y
Swyddfa Gartref yn

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/crrs11bn.pdf
PDF (42Kb)

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *