Diogelu eich Ff�n Symudol

 

Cymraeg

 

Diogelu eich Ff�n Symudol

Mae miloedd o ffonau symudol yn cael eu dwyn gan
ladron stryd bob mis ac mae pobl ifanc yn arbennig o
agored i ddioddef lladrad o’r fath. Trwy gymryd ychydig
gamau syml, gallwch leihau’r perygl y gallai rhywun
ddwyn eich ff�n symudol

Yr hyn y gallwch ei wneud i amddiffyn eich ff�n

Trwy ddarparu ychydig wybodaeth sylfaenol i’r heddlu
am eich ff�n, gallwch ei gwneud yn anoddach i leidr ei
ddefnyddio. Cofnodwch y wybodaeth y gofynnir amdani ar y
dudalen hon a’i chadw mewn man diogel.

Efallai y bydd angen y manylion hyn ar yr heddlu os
byddwch yn adrodd bod rhywun wedi dwyn eich ff�n. Mae’r
rhif IMEI neu’r rhif cyfresol 15 digid yn helpu i nodi
eich ff�n a gallwch gael y rhif yma trwy bwyso *#06# ar
y mwyafrif o ffonau neu drwy edrych y tu �l i fatri
eich ff�n. Gallai’r rhif hwn helpu’r heddlu i ddod o
hyd i’r perchennog yn gyflym.

Defnyddiwch rif PIN neu g�d clo diogelwch eich
ff�n.

Dylech osod marc diogelwch ar y batri (a’r ff�n)
sy’n nodi eich c�d post a rhif eich stryd neu ddwy
lythyren gyntaf enw’ch ty. Am ragor o wybodaeth am osod
marciau diogelwch, cysylltwch �’r swyddog atal
troseddau yn eich gorsaf heddlu leol.

Cofrestrwch eich ff�n gyda’r cysylltydd. Os byddwch
yn adrodd bod rhywun wedi dwyn eich ff�n, dylai’r
cysylltydd fod yn gallu atal y cerdyn SIM rhag gweithio.

Pan fyddwch yn defnyddio eich ff�n, dylech fod yn
ymwybodol o’r safle o’ch cwmpas ac ni ddylech ei
ddefnyddio mewn mannau prysur neu rywle lle nad ydych yn
teimlo’n ddiogel.

Dylech osgoi dangos eich ff�n lle y mae’r cyhoedd yn
gallu ei weld. Cadwch eich ff�n gyda chi bob amser a
pheidiwch �’i adael ar ei ben ei hun.

Os bydd rhywun yn dwyn eich ff�n, rhowch y manylion
hyn i’r heddlu:

  • Manylion ffasgia

  • Y rhif ff�n

  • Rhif IMEI/Cyfresol

  • Rhif PIN

CADWCH Y MANYLION HYN MEWN MAN DIOGEL, AR WAH�N
I’CH FF�N.

Mae lladron stryd yn llwfr, helpwch ni i ddal llwfrgi
Os ydych yn gwybod pwy sydd wedi dwyn eich ff�n symudol
neu os oes gennych unrhyw wybodaeth am unrhyw un sy’n
ymwneud � gweithgarwch troseddol, ffoniwch Taclo’r
Tacle yn ddienw.

Ffoniwch yn ddienw gyda gwybodaeth am droseddau

TACLO’R TACLE
0800 555 111
http://www.crimestoppers-uk.org/

Efallai y cewch wobr ariannol

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *