Ceir wedi eu Gadael

 

Cymraeg

 

Gwybod Y Gyfraith

Ceir wedi eu Gadael

Mae car ar fy ffordd sydd wedi bod yno am ychydig
ddyddiau ac mae’n edrych fel pe bai wedi cael ei adael
yno. Beth ddylwn i ei wneud?

Rhowch gipolwg ar y cerbyd a nodwch y canlynol:

 • Y rhif cofrestru

 • A yw’n dangos disg treth cyfredol

 • A yw’r cerbyd wedi’i gloi?

 • A oes unrhyw ddifrod wedi’i wneud i du mewn neu du
  allan y cerbyd?

Peidiwch � chyffwrdd �’r cerbyd. Ffoniwch eich
heddlu lleol a byddant yn edrych i weld a yw wedi cael
ei ddwyn neu a yw’n amheus. Os nad oes rhywun wedi
adrodd ei fod wedi cael ei ddwyn, gall Adran Iechyd yr
Amgylchedd eich cyngor lleol osod hysbysiad 7 diwrnod ar
y cerbyd. Os nad yw;n cael ei symud yn ystod y 7 diwrnod
hynny, gall y cyngor drefnu i’w symud a’i sgrapio.

Mae pobl yn dechrau tynnu darnau fel capiau bothau ac
olwynion oddi ar gar sydd wedi cael ei adael. Beth
ddylwn i ei wneud?

Dwyn yw hyn er ei bod yn ymddangos bod y cerbyd wedi
cael ei adael. Os byddwch yn gweld hyn yn digwydd,
ffoniwch 999 gan roi disgrifiad llawn o’r rhai sy’n
gyfrifol. Bydd yr heddlu’n ceisio cyrraedd cyn gynted ag
y bo modd i ddelio �’r rhai dan sylw. Os digwyddodd hyn
gryn amser yn �l, ffoniwch eich heddlu lleol a dywedwch
yr hyn a welsoch wrthynt. Yna, bydd yr heddlu’n gwneud
ymholiadau priodol.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Ymddygiad gwrthgymdeithasol/niwsans

Rydw i wedi ffonio’r heddlu i ddweud wrthynt am rai
pobl ifanc sy’n peri niwsans. A fydd yr heddlu’n
cyrraedd a’u harestio?

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw un o brif achosion
problemau yn ein cymunedau lleol ac mae’n destun nifer
sylweddol o’r galwadau mae’r heddlu’n eu derbyn. Mae
rhai heddluoedd wedi mabwysiadu system o ‘blismona
datrys problemau’ i ddelio ag achos y broblem, nid y
symptom yn unig.

Yn y mwyafrif o achosion, ni fydd yr heddlu’n ymateb
trwy fynychu’n syth gan nad yw ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn cael ei gofnodi’n ddigwyddiad y mae
angen ymateb brys iddo fel arfer. Mae’r heddlu’n deall y
gallai hyn eich siomi, ond mae ymchwil wedi dangos bod
yr ymddygiad gwrthgymdeithasol eisoes wedi stopio erbyn
i’r heddlu gyrraedd fel arfer.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Gwarchodwyr plant a phlant sydd
gartref ar eu pennau eu hunain

A oes isafswm oedran yn bodoli i’r rhai sy’n
gwarchod plant a phryd yn gyfreithiol y gellir gadael
plant yn y cartref ar eu pennau eu hunain?

Ni cheir isafswm oedran penodol i warchodwr plant (er
y dyfynnir 14 oed yn aml).

Rhaid i rieni neu ofalwyr fabwysiadu polisi synnwyr
cyffredin, ac mae’n rhaid bod y gwarchodwr yn gallu
edrych ar �l ei hun a’r plentyn. Mae’r un rheol synnwyr
cyffredin yn berthnasol i’r oedran y gellir gadael
plentyn ar ei ben ei hun yn y cartref.

Fodd bynnag, dylech gofio, os caiff plentyn ei
anafu’n ddifrifol pan fydd rhywun yn gofalu amdano neu
pan fydd ar ei ben ei hun yn y cartref, efallai y bydd
trosedd wedi’i gyflawni dan Ddeddf Plant a Phobl Ifanc
1933, sy’n berthnasol i unrhyw un dros 16 oed sy’n
gyfrifol am blentyn dan yr oedran hwnnw ac sy’n
esgeuluso, yn gadael neu’n peryglu’r plentyn yn fwriadol
mewn ffordd sy’n debygol o beri dioddefaint neu anaf i
iechyd yn ddiangen.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Rota fferyllwyr

Allwch chi ddweud wrthyf pa fferyllwyr sydd ar agor
yn lleol?

PEIDIWCH � ffonio’r heddlu am fanylion ynghylch y
fferyllwyr sydd ar agor yn lleol. Yn hytrach, gallwch
gael manylion gan:

� feddygfa eich meddyg neu ddrws blaen eich
fferyllydd lleol � Galw Iechyd Cymru/NHS Direct (0845
4647) � eich awdurdod iechyd lleol � papurau newydd
lleol y Rhyngrwyd

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Cwynion yn erbyn yr heddlu

Sut alla i wneud cwyn yn erbyn yr heddlu?

Os credwch bod swyddog heddlu wedi ymddwyn yn
anghywir neu’n annheg, mae gennych hawl i gwyno.

Oni bai bod yr amgylchiadau’n eithriadol, dylech
wneud eich cwyn o fewn 12 mis o’r digwyddiad honedig ond
mewn unrhyw achos, cyn gynted ag y bo modd.

Os byddwch yn penderfynu cwyno gallwch wneud y
canlynol:

 • Mynd i unrhyw orsaf heddlu a bydd uwch-swyddog ar
  ddyletswydd yn eich gweld, yn �l pob tebyg
  arolygydd neu ringyll

 • Ymweld �’ch Canolfan Gynghori lleol, sy’n gallu
  rhoi cyngor i chi ynghylch a oes gennych reswm dros
  gwyno

 • Cysylltu �’ch cyfreithiwr neu’ch Aelod Seneddol

 • Gofyn i rywun arall gwyno ar eich rhan (e.e.
  cyfaill neu gymydog, cyn belled ag y bo ganddynt
  lythyr gennych chi yn rhoi’r awdurdod iddynt wneud
  hynny)

 • Ysgrifennu adroddiad llawn at y Prif Gwnstabl

 • Ysgrifennu at Awdurdod Cwynion yr Heddlu, 10 Great
  George Street, Llundain, SW1P 3AE, a fydd yn
  trosglwyddo’ch cwyn i swyddogion heddlu.

Os bydd angen ymchwilio i’ch cwyn, caiff ei thrin yn
ddiduedd ac yn deg a bydd corff cwyno annibynnol yn ei
goruchwylio.

Beth ddylwn ei ddweud yn fy nghwyn?

Dylai’ch cwyn gynnwys:

 • Pryd ddigwyddodd y digwyddiad

 • Yr hyn a ddigwyddodd

 • Yr hyn a wnaethpwyd

 • Yr hyn a ddywedwyd

 • A oedd yno unrhyw dystion

 • Manylion cyswllt y tystion

 • Pa brawf sydd o unrhyw niwed neu anaf

Beth fydd yn digwydd i’m cwyn?

CWYNION LLAI DIFRIFOL Os byddech yn fodlon ag
esboniad neu ymddiheuriad, efallai y bydd yr heddlu yn
gallu datrys eich cwyn yn anffurfiol pan fo hynny’n
briodol.

CWYNION DIFRIFOL Os nad yw dull gweithredu anffurfiol
yn dderbyniol i chi, neu os yw’r gwyn yn cynnwys rhai
honiadau mwy difrifol, rhaid i un o uwch-swyddogion yr
heddlu ymchwilio iddi’n llawn. Rhaid i heddluoedd
hysbysu Awdurdod Cwynion yr Heddlu am y cwynion mwyaf
difrifol cyn gynted ag y c�nt eu cofnodi. Yn �l y
gyfraith, rhaid i’r Awdurdod oruchwylio rhai
ymchwiliadau a gallant ddewis oruchwylio eraill.

ACHOSION SY’N CAEL EU GORUCHWYLIO Mae Awdurdod
Cwynion yr Heddlu yn cymeradwyo penodiad y swyddogion a
fydd yn ymchwilio, gan benderfynu sut y dylid cynnal yr
ymchwiliad, darllen yr holl ddatganiadau a gweld yr holl
dystiolaeth. Cyflwynir yr adroddiad terfynol i’r
Awdurdod sy’n nodi a yw’n fodlon ar y ffordd y
cynhaliwyd yr ymchwiliad neu beidio.

ACHOSION HEB EU GORUCHWYLIO Pan na fydd ACH yn
goruchwylio, bydd yr heddlu’n penodi swyddog i ymchwilio
i’r gwyn.

Beth fydd yn digwydd ar �l yr ymchwiliad?

Rhaid i Wasanaeth Erlyn y Goron benderfynu a gaiff
unrhyw gyhuddiadau troseddol eu dwyn yn erbyn swyddogion
heddlu.

Yna, bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn penderfynu a
ddylai unrhyw swyddog heddlu wynebu cyhuddiadau
disgyblu. Yr unig adeg y gellir gweithredu yw os oes
modd profi bod swyddog heddlu wedi torri amodau C�d
Disgyblaeth yr Heddlu.

Os cynhelir gwrandawiad disgyblu, bydd yr heddlu’n
cysylltu � chi. Efallai y gofynnir i chi fynychu; yn
wir, mae’n debygol y byddwch yn dyst pwysig.

Efallai na chymerir unrhyw gamau neu efallai y bydd y
swyddog heddlu yn wynebu gweithredu disgyblu llai
ffurfiol fel ‘cyngor’ neu ‘rybudd’.

Os na fydd unrhyw gyhuddiadau yn cael eu dwyn, cewch
lythyr yn esbonio canlyniad eich cwyn.

A allwch chi gymryd camau sifil?

Nid yw cwyno’n effeithio ar eich hawl i fynd �’r
heddlu i gyfraith a’u herlyn am iawndal. Dylech gysylltu
� chyfreithiwr am gyngor ynghylch camau sifil.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *