C�n peryglus

 

Cymraeg

 

Gwybod Y Gyfraith

Cysylltu �’r heddlu – Mewn argyfwng

Gofynnir i’r cyhoedd ffonio 999 mewn argyfwng yn
unig. Beth a olygir gan argyfwng?

Ystyr argyfwng yw digwyddiad y mae angen i’r heddlu
ymateb iddo AR UNWAITH e.e.

  • Pan fydd bywyd rhywun mewn perygl

  • Pan fydd perygl o anaf difrifol

  • Pan fo trosedd yn cael ei chyflawni neu ar fin
    cael ei chyflawni

  • Pan fydd troseddwr yn dal ar y safle neu newydd
    adael y safle

    << Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Cysylltu �’r heddlu – Pan na fydd
argyfwng

Pa rif ddylech ei ffonio pan na fydd argyfwng?

Rhif prif switsfwrdd canolog yr heddlu. Os am wybod
rhif switsfwrdd eich heddlu, yna ewch i: www.police.uk.

Bydd y rhif hwn yn eich cysylltu � phencadlys yr
heddlu lle y bydd cysylltwyr switsfwrdd yn eich holi
ynghylch natur eich galwad er mwyn eich trosglwyddo i
rywun a all eich helpu.

Mae’r wefan, www.online.police.uk
yn eich galluogi i anfon ymholiadau at yr heddlu ar
ffurf neges e-bost ac mae hefyd yn eich galluogi i
adrodd am rhai troseddau nad ydynt yn rhai brys hefyd.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Cysylltu �’r heddlu – Ffonio’ch
gorsaf leol

A oes modd i mi ffonio fy ngorsaf leol yn
uniongyrchol o hyd?

Mae’n well gan yr heddlu bod pobl yn ffonio rhif prif
switsfwrdd canolog yr heddlu y maent ei angen am y ddau
brif reswm canlynol:

Weithiau, mae pobl yn ffonio gorsafoedd heddlu lleol
i adrodd am bethau sy’n argyfyngau mewn gwirionedd.

Bydd staff wedi’u hyfforddi yn delio ag argyfyngau’n
ganolog a byddai cysylltu � gorsaf heddlu leol yn
arwain at oedi wrth ymateb.

Mae staff sy’n gweithio ar brif switsfyrddau ar gael
24 y dydd ac maent wedi’u hyfforddi i adnabod galwadau
brys a’u trosglwyddo’n gyflym i Ganolfan Gyfathrebu’r
Heddlu, lle gellir nodi manylion ac anfon swyddogion
heddlu i’r safle yn �l yr angen.

Nid yw nifer o orsafoedd heddlu ar agor 24 awr y
dydd. Os byddwch yn dibynnu ar ffonio gorsaf heddlu
leol, efallai y bydd hyn yn arwain at oedi diangen wrth
adrodd materion i’r heddlu.

Os byddwch yn ffonio’r prif rif, bydd yr heddlu’n
gwybod pwy yw’r person gorau i ddelio �’ch galwad.

Os trosglwyddir eich galwad i un o’r canolfannau
gweithrediadau, efallai y gofynnir i chi nodi manylion
ar system llaisbost os bydd yr holl gysylltwyr yn
brysur. Peidiwch � phryderu; mae rhywun yn cadw golwg
ar y negeseuon llaisbost yn rheolaidd ac os bydd angen,
bydd rhywun yn cysylltu � chi.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Cysylltu �’r heddlu – Cysylltu �
swyddogion heddlu unigol

Sut alla i gysylltu � swyddog heddlu neu adael
neges iddo/iddi?

Ffoniwch switsfwrdd canolog yr heddlu a bydd y
cysylltwyr yn gwneud eu gorau i’ch helpu.

Os bydd rhywun arall ar ddyletswydd a allai helpu,
efallai bydd yr heddlu’n trosglwyddo eich galwad iddynt.

Os ydych yn gwybod rhif coler y swyddog heddlu a’i
enw neu ei henw llawn, dywedwch wrth staff y switsfwrdd.
Er bod gan yr heddlu y system switsfwrdd dechnolegol
ddiweddaraf, mae’r sefydliad yn cynnwys nifer fawr o
staff hefyd – sydd yn aml yn symud o orsaf i orsaf ar
fyr rybudd. Felly, bydd unrhyw wybodaeth y gallwch ei
rhoi i’r cysylltydd yn ei gwneud yn haws cael gafael ar
yr unigolyn dan sylw.

Os oes cyfleuster llaisbost neu beiriant ateb gan y
swyddog heddlu, efallai y byddwn yn eich trosglwyddo
iddo a bydd modd i chi adael neges. (Sylwer na ddylech
ddefnyddio llaisbost i adrodd am argyfyngau.)

Cofiwch bod mwyafrif y swyddogion heddlu’n gweithio
sifftiau ac efallai na fyddant ar gael i ddychwelyd eich
galwad am nifer o ddyddiau. Rhowch amser iddynt ymateb
i’ch neges.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

C�n peryglus

Mae ci fy nghymydog yn gas iawn ac mae plant yn yr
ardal yn ei ofni. Beth allwn ni ei wneud?

Dan Ddeddf Cwn Peryglus 1991, efallai y byddai
trosedd yn cael ei gyflawni pe bai’r ci mewn man
cyhoeddus ac os nad yw dan reolaeth. Hyd yn oed os nad
yw’n fan cyhoeddus, ond yn rywle lle caniateir cwn a bod
y ci’n cnoi rhywun neu’n codi ofn ar rywun, efallai
gellid erlyn y perchennog. Yn yr achos hwn, dylech
ffonio’r heddlu.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *