Moduro – Mewn gwrthdrawiad ar y ffordd

 

Cymraeg

 

Gwybod Y Gyfraith

Moduro – Mewn gwrthdrawiad ar y
ffordd

Rydw i wedi bod mewn gwrthdrawiad ar y ffordd. Beth
ddylwn i ei wneud?

Digwyddiad/anaf difrifol: Adroddwch y mater i’r
heddlu trwy ffonio 999.

Difrod yn unig: Nid oes angen adrodd am wrthdrawiadau
‘difrod yn unig’ i’r heddlu cyn belled ag y byddwch yn
cyfnewid eich manylion gan gynnwys:

 • Rhifau cofrestru eich cerbydau

 • Manylion y gyrwyr dan sylw

 • Manylion y ceidwad cofrestredig os yw’n wahanol
  i’r gyrrwr

 • Manylion eich yswiriant (os gofynnir amdanynt)

Os bydd rhywun yn dioddef m�n anafiadau, bydd yn
rhaid i chi gyfenwid yr holl fanylion uchod gan gynnwys
manylion eich yswiriant ac mae’n rhaid i chi adrodd y
mater i’r heddlu cyn gynted ag y bo modd, ond o fewn 24
awr mewn unrhyw achos.

Beth fydd yn digwydd yng ngorsaf yr heddlu pan
fyddaf yn adrodd am y digwyddiad?

Peidiwch ag anghofio mynd �’ch holl ddogfennau gyrru
gyda chi pan fyddwch yn adrodd am y mater i’r heddlu –
neu fel arall, cewch ffurflen yn gofyn i chi eu cyflwyno
o fewn saith diwrnod.

Yng ngorsaf yr heddlu, bydd aelod o staff yn eich
helpu i lenwi adroddiad am y gwrthdrawiad. Os bydd angen
i chi siarad � swyddog heddlu, efallai y bydd yn rhaid
i chi aros nes bydd rhywun ar gael. Pan fyddwch yn yr
orsaf, efallai y gofynnir i chi ysgrifennu datganiad yn
cofnodi eich fersiwn chi o’r digwyddiad.

Rwy’n credu bod gyrrwr cerbyd arall wedi bod yn
yfed. Beth ddylwn i ei wneud?

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch ymddygiad
gyrrwr arall ar unrhyw adeg, er enghraifft, os credwch
ei fod/bod wedi bod yn yfed pan oedd cyfanswm yr alcohol
yn ei waed/gwaed dros y lefel cyfreithiol neu os yw’n
gyrru’n anghyson, dylech gysylltu �’r heddlu cyn gynted
ag y bo modd.

Mae fy nghar wedi’i ddifrodi. Beth fydd yn digwydd
iddo?

Er mwyn sicrhau diogelwch y ffordd, dylid symud
cerbydau wedi’u difrodi o’r safle cyn gynted ag y bo
modd. Os bydd angen, gall y heddlu ffonio garej i
gasglu’ch cerbyd o ymyl y ffordd. Os gwneir hyn,
perchennog y cerbyd fydd yn talu unrhyw daliadau.
Gallwch ddewis eich garej neu bydd yr heddlu’n ffonio’r
garej agosaf.

A fydd yr heddlu’n erlyn ym mhob achos?

Na – efallai y bydd yn amlwg bod gyrrwr ar fai ond ni
fydd y penderfyniad i erlyn yn un awtomatig oni bai fod
tystiolaeth eglur o yrru esgeulus. Rhaid i’r
amgylchiadau ymwneud � mwy nag eiliad o esgeulustod
wrth ganolbwyntio neu gamfarnu. Ar �l ystyried yr holl
amgylchiadau’n briodol, gellir penderfynu peidio � dwyn
achos llys yn erbyn yr unigolyn. Os bydd yr heddlu’n
penderfynu erlyn, bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn
adolygu’r penderfyniad hwnnw.

A fyddaf yn cael gwybod canlyniad ymchwiliad yr
heddlu?

Pan fydd yr heddlu wedi cofnodi manylion y
gwrthdrawiad, bydd y rhai dan sylw yn cael eu hysbysu
o’r canlyniad, gan gynnwys penderfyniad i gymryd camau
cyfreithiol yn eu herbyn neu beidio.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Moduro – Dysgwyr

Pryd fydd dysgwyr yn cael gyrru ar y ffordd?

Yn gyffredinol, oni bai fod y cerbyd yn feic modur
neu wedi’i gynhyrchu i gario’r gyrrwr yn unig, RHAID i
bob deiliad trwydded yrru dros dro drefnu bod deiliad
trwydded lawn sydd dros 21 oed ac sydd wedi meddu ar
drwydded Brydeinig neu CE ar gyfer y cerbyd o’r math
hwnnw am o leiaf 3 blynedd, yn cyd-deithio � nhw pan
fyddant yn gyrru ar y ffordd (ni fydd trwydded dros dro
a ‘slip pasio’ yn cyfrif).

Yn ogystal, rhaid i’r cerbyd ddangos platiau ‘L’ neu
‘D’ ar du blaen a thu cefn y cerbyd.

Pryd ddylai gyrwyr ddefnyddio platiau ‘P’?

Gellir dangos platiau ‘P’ gwyrdd ar gerbyd sy’n cael
ei yrru gan rywun sydd wedi pasio’i brawf/phrawf yn
ddiweddar. Nid ydynt yn orfodol.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Moduro – Colli trwydded yrru

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn colli fy
nhrwydded yrru?

Dylech gysylltu �’r DVLA yn syth i ofyn am ail gopi.
Gallai methu � chyflwyno eich trwydded yrru arwain at
drosglwyddo’r achos i lys yr ynadon.

Mae fy nhrwydded yrru wedi cael ei meddiannu. Gyda
phwy ddylwn i gysylltu i’w chael yn �l?

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ymwneud �
thrwyddedau gyrru y mae swyddog heddlu neu lys wedi’u
cymryd oddi ar yrrwr oherwydd troseddau arnodadwy at:
Clerc Barnwyr y llys sy’n delio �’r ardal lle
cyflawnwyd y trosedd.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Moduro – Dim yswiriant

Beth os nad oes gan y gyrrwr arall yswiriant?

Os byddwch yn dioddef anaf neu os byddwch yn colli
eiddo neu os difrodir eich eiddo o ganlyniad i ddamwain
ffordd, efallai y gellir talu iawndal i chi dan
drefniadau yswiriant. Pan na ellir cael gafael ar y
troseddwr neu pan na fydd ganddo yswiriant, efallai y
bydd iawndal ar gael gan Motor Insurers’ Bureau, Linford
Wood House, 6-12 Captial Drive, Linford Wood, Milton
Keynes MK14 6XT, Ff�n: 01908 830001, sy’n gallu
ystyried ceisiadau am:

 • Anafiadau personol, colli eiddo neu ddifrod i
  eiddo a achoswyd gan yrrwr heb yswiriant, y mae ei
  enw’n hysbys. Gall hyn gynnwys anaf, colled neu
  ddifrod a achosir gan yrrwr cerbyd wedi’i ddwyn pan
  nad oes gan y perchennog yswiriant dilys.

 • Anaf personol (ond nid colli eiddo neu ddifrodi
  eiddo) a achoswyd gan yrrwr nad oes modd dod o hyd
  iddo.

  << Mynegai Gwybod Y Gyfraith

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *