Moduro – Hysbysu’r cwmni yswiriant

 

Cymraeg

 

Gwybod Y Gyfraith

Moduro – Hysbysu’r cwmni yswiriant

Rwyf wedi bod mewn gwrthdrawiad. A oes yn rhaid i mi
ddweud wrth fy nghwmni yswiriant?

Mae’r rhan fwyaf o bolis�au yswiriant, os nad pob un
ohonynt, yn nodi bod angen i’r unigolyn sydd wedi ei
yswirio ganddynt eu hysbysu am unrhyw ddamwain y maent
yn rhan ohoni, os gwneir cais neu beidio, ac os oedd yr
unigolyn dan sylw ar fai neu beidio. Fel arfer, byddant
yn anfon ffurflen adrodd damwain modur atoch i chi ei
llenwi a’i dychwelyd.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Moduro – Parcio ar strydoedd

Beth yw’r gyfraith ynghylch parcio ar strydoedd?

Parcio ar Balmentydd
Mae’n drosedd i rywun, heb awdurdod neu esgus
cyfreithlon, i rwystro’r ffordd yn fwriadol. Mae hyn yn
berthnasol i gerbydau sy’n achosi rhwystr ar balmentydd,
ac fel arfer, y ffordd o ddelio � hyn fyddai gosod
Hysbysiad Cosb Benodol.

Parcio gan Weithwyr
Mewn rhai ardaloedd, bellach mae’n rhaid i weithwyr
gwlad sy’n dymuno parcio ar strydoedd wneud cais i’r
cyngor, NID yr heddlu, am ganiat�d parcio. Mewn
ardaloedd eraill, mae’r heddlu’n parhau i ddosbarthu
tystysgrifau eithrio rhag parcio a dylai gweithwyr sy’n
dymuno parcio gysylltu �’u gorsaf heddlu lleol.

Parcio dros Nos
Yn ystod oriau tywyllwch, gall cerbydau sy’n gerbydau
nwyddau nad ydynt yn pwyso dros 1525 cilogram heb lwyth
neu gerbydau teithwyr sy’n dal llai nag wyth teithiwr,
ac eithrio’r gyrrwr, barcio gyda’u hochr i mewn wrth
ymyl y palmant. Ni chaniateir parcio’r cerbyd o fewn 10
metr i gyffordd. Mae’r eithriadau i’r rheol ynghylch
parcio cerbydau gyda’u hochr i mewn wrth ymyl y palmant,
fel a ganlyn:

 • Mewn stryd un ffordd, lle gall cerbydau barcio ar
  naill ochr i’r ffordd neu’r llall os caniateir
  parcio.

 • Gyda chaniat�d swyddog heddlu neu’n dilyn
  cyfarwyddiadau gan swyddog heddlu.

 • Os bydd cerbyd wedi’i barcio ar ffordd lle na
  cheir cyfyngiad cyflymder 30 milltir yr awr arni,
  rhaid defnyddio golau parcio. Bydd unrhyw ffordd
  sy’n cynnwys goleuadau stryd nad ydynt dros 200
  llath oddi wrth ei gilydd, oni bai y dangosir fel
  arall, yn ffordd lle y cyfyngir y cyflymder i 30
  milltir yr awr.

Cerbydau Nwyddau
Gall cerbyd dros 7.5 tunnell barcio ar y ffordd fawr ar
yr amod:

 • Nad yw’n achosi rhwystr neu’n cyflawni trosedd
  arall

 • Bod ei oleuadau wedi’u goleuo pan fydd hi’n dywyll

Mae’n drosedd i gerbyd nwyddau dros 7.5 tunnell
barcio ar ymyl ffordd, llain ganol neu lwybr troed, oni
bai y rhoddir cyfarwyddiadau i wneud hynny gan swyddog
heddlu o ganlyniad i argyfwng, neu er mwyn dadlwytho lle
nad oes unrhyw le arall i ddadlwytho ac ar yr amod y
bydd rhywun yn aros gyda’r cerbyd drwy’r amser.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Moduro – Parcio y tu allan i’ch
cartref

Mae rhywun wedi parcio ar y ffordd y tu allan i’m
cartref ac mae’n rhwystro fy rhodfa geir. Ni allaf fynd
allan na dod i mewn. Beth alla i ei wneud?

Os yw’r cerbyd yn eich rhwystro, dylech ffonio’r
heddlu a byddant yn edrych i weld a yw’r cerbyd wedi ei
ddwyn neu beidio. Byddant yn anfon swyddog heddlu yn �l
yr angen.

Sylwer: Mewn amgylchiadau arferol, nid yw hyn yn
argyfwng ac felly, efallai y bydd yn cymryd ychydig
amser i’r swyddog heddlu gyrraedd. Yn y cyfamser,
ceisiwch ddod o hyd i berchennog y cerbyd trwy wneud
ymholiadau lleol gyda’ch cymdogion ac ati.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Moduro – Parcio ar dir preifat

Mae rhywun wedi parcio ar fy nhir, beth alla i ei
wneud?

Gan bod y cerbyd ar dir preifat, chi (neu berchennog
y tir) sy’n gyfrifol am ddatrys y mater.

Gallai’r awgrymiadau canlynol fod o gymorth i chi:

 • Gwnewch ymholiadau lleol i weld a allwch ddod o
  hyd i’r gyrrwr neu gael gwybodaeth am yr adeg y
  gadawyd y cerbyd.

 • Efallai y byddwch yn gallu trefnu iddo gael ei
  symud trwy gysylltu �’ch awdurdod lleol. Efallai y
  codir t�l am y gwasanaeth hwn, y gallech ei hawlio
  yn �l gan y perchennog os gellir dod o hyd iddo neu
  iddi.

 • Gofynnwch i’ch cyfreithiwr neu’ch Canolfan
  Gynghori am gyngor cyfreithiol. Cysylltwch �’ch
  heddlu lleol os oes gennych dystiolaeth neu
  wybodaeth bellach sy’n awgrymu bod rhywbeth amheus
  am y cerbyd.

  << Mynegai Gwybod Y Gyfraith

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *