Adrodd ynghylch trosedd

 

Cymraeg

 

Gwybod Y Gyfraith

Moduro – Goryrru

Beth yw’r gosb am oryrru?

Os cewch docyn cosb benodol, byddwch yn talu dirwy o
�60 a gosodir tri phwynt ar eich trwydded yrru. Os
byddwch yn mynd i’r llys, cewch ddirwy o hyd at �1,000
a chostau ac mae’n bosibl y cewch eich gwahardd rhag
gyrru neu gael pwyntiau ar eich trwydded.

A fydd yn rhaid i mi fynd i’r llys?

Mae hyn yn dibynnu ar y cyflymder a nodwyd a statws
eich trwydded yrru. Ni fydd yn rhaid i chi fynd i’r llys
os oes gennych lai na naw pwynt ar eich trwydded yrru,
os nad oedd y cyflymder yn gormodol ac os oes gennych
drwydded DVLA gyfredol. Bydd yn rhaid i chi fynd i’r
llys os oeddech yn teithio ar gyflymder gormodol, os oes
gennych naw pwynt neu fwy ar eich trwydded yrru neu os
oes gennych drwydded yrru dramor.

Beth os nad fi oedd yn gyrru?

Fel perchennog cofrestredig y car, rhaid i chi
ddarparu enw a chyfeiriad llawn y gyrrwr adeg y trosedd
honedig. Gallai methu � gwneud hyn fod yn drosedd.

A alla i gael gweld tystiolaeth ffotograffig?

Gallwch ofyn i’r heddlu anfon tystiolaeth
ffotograffig atoch drwy’r post os ydych yn amau a oedd y
cerbyd yn yr ardal neu os nad ydych yn siwr pwy oedd yn
gyrru ar yr adeg y cyflawnwyd y trosedd.

Gwerthais fy nghar yn ddiweddar ond rydw i wedi cael
hysbysiad o erlyniad. Pam?

Eich cyfrifoldeb chi fel perchennog blaenorol y
cerbyd yw hysbysu’r DVLA o unrhyw newid ym
mherchenogaeth y cerbyd.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Moduro -Tocynnau parcio a goryrru

Beth yw Tocynnau Cosb Benodedig?

Dosberthir Tocynnau Cosb Benodedig gan swyddogion
heddlu a wardeniaid traffig. Maent naill ai’n
anarnodadwy (gwyn) ar gyfer troseddau’n ymwneud �
materion fel parcio neu wregysau diogelwch, neu’n
arnodadwy (melyn) am droseddau fel goryrru neu barcio ar
linellau igam-ogam.

Mae cefn y tocyn yn esbonio’r camau y dylid eu cymryd
ac ymhle a sut i dalu’r ddirwy.

Mewn rhai ardaloedd, lle y pennwyd nad yw parcio ar y
stryd yn drosedd mwyach, bellach nid yw’r heddlu yn
delio ag achosion o dorri’r rheolau. Yn hytrach, bydd y
cyngor lleol yn gwneud hyn. Gallant roi ‘Hysbysiadau
Cosb’ sy’n costio �60.

Rwyf wedi colli’r tocyn, beth ddylwn i ei wneud?

Anfonwch eich taliad at y Swyddfa Cosbau Penodedig yn
llys yr ynadon sy’n delio �’r ardal y cyflawnwyd y
trosedd ynddi. Nodwch rif cofrestru’ch cerbyd a dyddiad
y trosedd ar gefn y siec.

Sut ddylwn i dalu?

Dylech naill ai bostio siec at y Swyddfa Cosbau
Penodedig, neu ffonio’r Swyddfa Cosbau Penodedig leol yn
eich llys ynadon lleol a thalu gyda cherdyn credyd.
Gallwch dalu gydag arian parod hefyd – ond ni ddylid
postio arian parod.

Os na allaf dalu, beth fydd yn digwydd?

Gellir prosesu’r mater yn eich erbyn ac yn y pen
draw, efallai y bydd yn arwain at wys i ymddangos
gerbron llys.

A alla i apelio yn erbyn y tocyn?

Gallwch naill ai dalu’r ddirwy neu ddwyn y mater i’r
llys. Os ydych o’r farn ei bod yn anghywir eich bod wedi
cael tocyn cosb benodol, dylech lenwi Rhan Tri ar gefn y
tocyn a chynnwys llythyr ple i liniaru. Bydd y mater yn
cael ei ystyried a rhoddir ateb i chi.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Cerbydau wedi’u dwyn

Mae rhywun wedi dwyn fy nghar. Beth ddylwn i ei
wneud?

Ewch i’ch orsaf heddlu leol neu ffoniwch switsfwrdd
eich heddlu. PEIDIWCH � FFONIO 999 i adrodd bod rhywun
wedi dwyn eich car oni bai eich bod yn gwneud hyn yn
union ar �l i’r trosedd gael ei gyflawni, er
enghraifft, os ydych yn gweld y lladron yn gyrru’ch
cerbyd i ffwrdd.

A fydd yr heddlu yn dod allan?

Mewn achosion lle y cyflawnwyd y trosedd nifer o
oriau yn �l ac os yw’r troseddwr wedi gadael y safle,
nid yw’n debygol y byddwn yn mynychu oherwydd na fyddai
hyn yn ffordd dda o ddefnyddio amser swyddogion heddlu.
Yn hytrach, byddwn yn cymryd y manylion llawn dros y
ff�n ac yn trosglwyddo’r rhain i swyddogion heddlu ar
batr�l. Yn ogystal, nodir y manylion ar Gyfrifiadur
Cenedlaethol yr Heddlu i’w dosbarthu ledled y wlad.

Beth fydd yn digwydd os daw’r heddlu o hyd i’m
cerbyd?

Bydd yn cael ei symud i garej diogel i’w gadw. Bydd
hyn yn lleihau’r siawns iddo gael ei ddwyn eto neu ei
dargedu gan fandaliaid, sy’n aml yn digwydd i gerbydau
wedi eu gadael.

Bydd ein timau fforensig yn manteisio ar y cyfle i’w
archwilio cyn gynted ag y bo modd – o fewn oriau fel
arfer – i geisio darganfod y lladron sy’n gyfrifol, gan
ein bod yn rhoi blaenoriaeth uchel i ddal y bobl hyn.

Dylech fod yn ymwybodol y bydd yn rhaid talu ffi i’r
garej cyn y gallwch gael eich car yn �l. Mae hwn yn ffi
statudol y gallwch ei hawlio gan eich cwmni yswiriant.
Bydd y garej yn cadw’r arian i dalu am y gost o symud
eich cerbyd.

Beth os na allaf fforddio talu’r ffi rhyddhau? Beth
fydd yn digwydd i’m cerbyd?

Gan bod y ffi wedi’i phennu gan statud, dylid ei
thalu. Fodd bynnag, mewn achosion o galedi difrifol,
gall rhai perchenogion wneud cais am ad-daliad. Dylid
ysgrifennu at: Police Contracts Automobile Association
Developments Ltd, Fanum House, Dog Kennel Lane,
Halesowen, West Midlands B63 3BT. Dyma gyfeiriad y
sefydliad sy’n rheoli’r gwaith o symud cerbydau ar ran
yr heddlu.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Cymdogion swnllyd

Beth all yr heddlu ei wneud am fy nghymdogion
swnllyd?

Fel arfer, bydd swyddog iechyd yr amgylchedd lleol yn
delio � chwynion am swn domestig, larymau cyson, cwn yn
cyfarth ac ati, oni bai fod amgylchiadau eraill sy’n
gofyn am bresenoldeb yr heddlu. Os ceir elfen o
ymddygiad gwrthgymdeithasol, byddwn yn ymwneud �’ch
achos wrth gwrs, a byddwn yn gweithio gydag asiantaethau
eraill i ddod o hyd i ateb. Am fanylion eich Adran
Iechyd yr Amgylchedd lleol, trowch at y llyfr ff�n.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

Adrodd ynghylch trosedd

Sut mae adrodd ynghylch trosedd?

Os ydych yn adrodd am argyfwng, ffoniwch 999. Ystyr
argyfwng yw pan fo:

  • perygl i fywyd rhywun

  • perygl o anaf difrifol

  • trosedd yn cael ei gyflawni neu ar fin cael ei
    gyflawni

  • troseddwr yn y safle o hyd neu newydd adael y
    safle

Byddwn yn ceisio cyrraedd safle argyfwng o fewn 10
munud mewn ardaloedd trefol ac o fewn 15 munud mewn
ardaloedd gwledig/traffyrdd.

Os nad yw eich galwad yn ymwneud ag argyfwng,
cysylltwch �’ch gorsaf heddlu leol neu rif prif
switsfwrdd canolog eich heddlu. I gael gwybod rhif
switsfwrdd eich heddlu lleol, ewch i wefan www.police.uk.

Bydd y rhif hwn yn eich cysylltu � phencadlys yr
heddlu lle y bydd cysylltwyr switsfwrdd yn eich holi
ynghylch natur eich galwad er mwyn iddynt allu’ch
trosglwyddo i rywun a fydd yn gallu helpu.

Mae trefniadau hysbysu m�n droseddau nad ydynt yn
argyfyngau yn eich galluogi i anfon neges e-bost at yr
heddlu gydag ymholiad ac mae’n eich galluogi i adrodd
rhai troseddau nad ydynt yn argyfyngau hefyd.

<< Mynegai Gwybod Y Gyfraith

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *